Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Lõi than Maxtec 10 inch

Lõi than Maxtec 20 inch

Lõi than Maxtec 30 inch