Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Chuyên cấp vải lọc chất lỏng, vải lọc khí bụi, vải lọc nước, vải lọc thực phẩm, vải lọc hóa chất, vải lọc khung bản